Obrót nieruchomościami

 • umowa sprzedaży, darowizny, zamiany nieruchomości
 • umowa zniesienia współwłasności nieruchomości
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • umowa przeniesienia własności nieruchomości
 • umowa przedwstępna, zobowiązująca, warunkowa
 • umowa o dożywocie
 • umowa deweloperska
 • umowa zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej
 • ustanowienie hipoteki, służebności, prawa użytkowania
 • oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu albo pierwokupu
 • umowa najmu okazjonalnego – rygor poddania się egzekucji co do wydania lokalu

Obrót nieruchomościami