Dokumenty potrzebne u notariusza

 • Podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest:
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub
  • akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania – łącznie z zaświadczeniem Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się̨ spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • aktualny odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • zaświadczenie dotyczące uregulowania podatku od spadków i darowizn (w przypadku nabycia nieruchomości na podstawie: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku),
 • opis nieruchomości i budynków posadowionych na działce,
 • wartość́ rynkowa działki (cena sprzedaży),
 • warunki umowy (cena, sposób zapłaty, termin zapłaty) i data wydania działki,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • wypis z Urzędu Gminy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział,
 • mapa sytuacyjna do celów prawnych.

Proszę pamiętać o tym, aby wskazane powyżej dokumenty, niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego dostarczyć do Naszej Kancelarii przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej.

Dodatkowo, konieczne będzie również przekazanie szczegółowych danych dotyczących stron czynności, tj. w przypadku:

 • osób fizycznych: imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, numery i serie dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), PESEL, NIP, adres zameldowania,
 • osób prawnych: pełna nazwa podmiotu wraz z danymi osób uprawnionych do dokonywania czynności, adres siedziby, numer odpowiedniego rejestru, REGON, NIP, umowa spółki
 • Podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest:
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub
  • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub
  • akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania – łącznie z zaświadczeniem Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się̨ spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • zaświadczenie dotyczące uregulowania podatku od spadków i darowizn (w przypadku nabycia nieruchomości na podstawie: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku),
 • aktualny odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z kartoteki lokali,
 • opis lokalu
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 • warunki umowy (cena, sposób zapłaty, termin zapłaty) i data wydania lokalu,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • zaświadczenie z Urzędu Miejskiego, że w lokalu nikt nie jest zameldowany
 • zaświadczenie od Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych

Proszę pamiętać o tym, aby wskazane powyżej dokumenty, niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego dostarczyć do Naszej Kancelarii przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej.

Dodatkowo, konieczne będzie również przekazanie szczegółowych danych dotyczących stron czynności, tj. w przypadku:

 • osób fizycznych: imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, numery i serie dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), PESEL, NIP, adres zameldowania
 • osób prawnych: pełna nazwa podmiotu wraz z danymi osób uprawnionych do dokonywania czynności, adres siedziby, numer odpowiedniego rejestru, REGON, NIP, umowa spółki
 • Podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest:
  • przydział lub
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub
  • umowy o przekształcenie spółdzielczego, lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub
  • prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub
  • akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania – łącznie z zaświadczeniem Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się̨ spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • aktualny odpis zwykły z księgi wieczystej – jeżeli dla lokalu jest prowadzona księga wieczysta,
 • zaświadczenie ze Spółdzielni o powierzchni i położeniu lokalu, a ponadto stwierdzające, komu wskazane spółdzielcze prawo do lokalu przysługuje oraz czy cały wkład budowlany został zapłacony,
 • wartość́ rynkowa działki (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania lokalu,
 • zaświadczenie z Urzędu Miejskiego, że w lokalu nikt nie jest zameldowany
 • zaświadczenie od Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych

Proszę pamiętać o tym, aby wskazane powyżej dokumenty, niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego dostarczyć do Naszej Kancelarii przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej.

Dodatkowo, konieczne będzie również przekazanie szczegółowych danych dotyczących stron czynności, tj. w przypadku:

 • osób fizycznych: imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, numery i serie dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), PESEL, NIP, adres zameldowania
 • osób prawnych: pełna nazwa podmiotu wraz z danymi osób uprawnionych do dokonywania czynności, adres siedziby, numer odpowiedniego rejestru, REGON, NIP, umowa spółki
 • dane osobowe testatora (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i data jego ważności, PESEL, adres zameldowania)
 • dane osobowe osoby lub osób powołanych do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL)
 • w razie wydziedziczenia osoby z kręgu uprawnionych do zachowku – dane osobowe wydziedziczanego (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL)
 • w razie ustanawiania zapisu – opis przedmiotu zapisu

Proszę pamiętać o tym, aby wskazane powyżej dokumenty, niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego dostarczyć do Naszej Kancelarii przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej.

 • dane osobowe osoby przyjmującej bądź odrzucającej spadek (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr i seria dowodu osobistego lub paszportu i data jego ważności, PESEL, adres zameldowania),
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • informacje dotyczące kręgu spadkobierców ustawowych lub testamentowych,
 • nr sygnatury sprawy spadkowej (jeżeli toczy się postępowanie)

Proszę pamiętać o tym, aby wskazane powyżej dokumenty, niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego dostarczyć do Naszej Kancelarii przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej

 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr i seria dowodu osobistego lub paszportu i data jego ważności, PESEL, adres zameldowania)
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL)
 • zakres pełnomocnictwa – należy wskazać jakich czynności może dokonywać pełnomocnik i na jakich warunkach),
 • w przypadku pełnomocnictwa szczególnego, np. do sprzedaży nieruchomości bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – opis przedmiotu sprzedaży (nr działki, adres, nr księgi wieczystej, powierzchnia itp.), a najlepiej aktualny zwykły odpis z księgi wieczystej,

Proszę pamiętać o tym, aby wskazane powyżej dokumenty, niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego dostarczyć do Naszej Kancelarii przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej.

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy – jednakże, jeżeli nie zostały złożone oświadczenia o przyjęciu/ odrzuceniu spadku i nie upłynęło 6 miesięcy od otwarcia spadku, niezbędne będą 2 odpisy,
 • testament spadkodawcy – jeżeli został on sporządzony,
 • numer PESEL spadkodawcy – zaświadczenie z Urzędu gminy o numerze PESEL zmarłego, bowiem dowód osobisty stracił ważność,
 • dane osobowe spadkobierców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr i seria dowodu osobistego lub paszportu i data jego ważności, PESEL, adres zameldowania),
 • akty stanu cywilnego spadkobierców, tj.: odpisy skrócone aktów urodzenia, aktów małżeństwa (w przypadku kobiet zamężnych) lub aktów zgonu spadkobierców,
 • jeżeli w skład spadku wchodzą nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, dla których są prowadzone księgi wieczyste – numery ksiąg wieczystych.

Proszę pamiętać o tym, aby wskazane powyżej dokumenty, niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego dostarczyć do Naszej Kancelarii przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej.

 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr i seria dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • skrócony odpis aktu małżeństwa,
 • jeżeli umowa jest zawierana przed zawarciem małżeństwa – data planowanego ślubu,
 • jeżeli umowa dotyczy rozszerzenia wspólności majątkowej na przedmioty należące do majątku osobistego jednego z małżonków – dodatkowo odpowiednie dokumenty dotyczące tegoż przedmiotu (np. odpis z księgi wieczystej, podstawa nabycia i in.).

Proszę pamiętać o tym, aby wskazane powyżej dokumenty, niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego dostarczyć do Naszej Kancelarii przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej.

 • dane osobowe najemcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr i seria dowodu osobistego lub paszportu i data jego ważności, PESEL, adres zameldowania),
 • umowa najmu okazjonalnego